Saturday, 25 October 2014

Dun Speech, Mei 2014,Pujut N64


Salam sejahtera kepada Tuan Speaker,  terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Amar Haji Adenan Satem sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-5.  Di sini, saya ingin menonjolkan bahawa pemerintahan di bawah naungan Barisan Nasional sudah 50 tahun di negeri ini tetapi masih gagal menyelesaikan banyak masalah.
Sekarang izinkan saya membentang topik  yang berkaitan dengan beberapa isu semasa.
The first and also the most important issue that I would like to raise here is…

首先我要恭賀我們新上任的首席部長阿德南成為我們砂州第5任首長。在這𥚃我也要指出一些問題,國陣治理我們砂州已經50年了,但是還有很多問題尚未解決。請容許我在這提出相關的問題。

我要提出第一件也是最重要的一个课題

Fulfill Malaysia Agreement And Defend Our State Rights
實現砂沙参组馬來西亞协议和捍衛砂州權益

The 18-points Agreement is an important document signed on 9th of July 1963 to safeguard the rights and autonomy of Sarawak and Sarawakians. Under this 1963 Malaysia Agreement, it was stipulated that Sarawak, Sabah and Malaya were to be equal partners within the Federation of Malaysia ( I dont mention Singapore here because Singapore is an independent country now). However, the current situation of our beloved State has merely become one of the 13 states in Malaysia. Based on the recommendations of the Cobbold Commission, the formation of Malaysia should be regarded as an association of equal partners. Sarawak, Sabah and the federation of Malaya are three equal partners. Our State is not a mere 12th or 13th state within Malaysia federation. On the other hand, Sarawak should be regarded as one third of the share holding in federation of Malaysia. However,after 50 years of the ruling under BN  government in Sarawak, it appeared that these 18-points Agreement were often not honoured or slowly  eroded such as the imbalance in terms of  infrastructure, social, economic, financial, religion or educational developments .   I hope our new Chief Minister can defend the rights of Sarawakians and the autonomy of  Sarawak. Our States should take control of our own infrastructure developments, finance and tariff especially the oil royalty should be increased from 5% to 20%.   

1963年的7月9日簽署了一項很重要的文件--18 點合約,它捍衛我們砂州人民的權利和維護砂州的主權。在這1963年簽署的馬來西亞合約當中很明確的指出砂拉越,沙巴和馬來亞聯邦是平等的伙伴關係 (不提新加坡是因為她已經脫離)。但是這原本為3個平等的個體,以目前的情況來看,砂州已淪落為13州属之一。根據 Cobbold Commission 的建議,馬來西亞的建立本來是在3個平等的個體之下。砂拉越,沙巴和馬來西聯邦為3個平等的伙伴。砂州並非馬來西亞的第十二個或第十 三個州属。換句話說,砂州在馬來西亞這伙伴關係中享有三分之一的權利。但是,在國陣的50年統治之下,18點合約沒受到尊守,本州的權益逐漸喪失,在基本 建設發展的不平衡,社會,經濟,財政,宗教和教育都沒受到公平的待遇。希望我們新上任的首長能夠為砂州和我們砂州的人民的捍衛這些權益。本州應該有自主權來主導對基本建設的發展,對財務和稅收方面也有主導權。尤其是石油稅,應該由5%提高到20%。

Ada masalah yang saya sangat menitikberatkan lagi seperti masalah penduduk pedalaman yang masih miskin mengharungi keadaan yang tidak ada bekalan air, tidak ada elektrik dan tidak ada jalan raya yang sempurna. Saya berharap Ketua Menteri Sarawak yang baru memegang jawatan ini, boleh menghulurkan bantuan dan memulihkan keadaan di Sarawak.
还有种种讓我很關注的问题:就是住在乡區的人民現在還都是非常贫困,他们甚至没有水电供应,也没有完善的道路设施。我在此希望新任的砂州首席部长会伸出援手来帮助和改善砂拉越目前的這些情况。

Masalah Rumah Setinggan Di Miri
Pada  Mei 2011 tahun yang berlaku di Padang Kerbau , Miri,  tentu dapat kita meneliti isu kebakaran genting yang memusnahkan 17 buah rumah setinggan  yang merangkumi 76 orang mangsa. Krisis kebakaran ini menyusahkan penduduk setinggan yang miskin kehilangan tempat teduhan. Memandangkan masalah rumah setinggan yang menjadi topik hangat dan banyak kali dibentangkan oleh saya di Mesyuarat August House ini. Pihak kerajaan masih tidak menampilkan usaha untuk memulihkan keadaan warga setinggan yang miskin kerana sehingga saat ini kita masih dapat lihat  wujudnya 4 ribu buah rumah setinggan di sekitar Miri. Kenapa pihak kerajaan seringkali membentangkan banyak program diwujudkan dan dilaksanakan tetapi pada hakikatnya rumah setinggan masih tetap wujud di Miri tempat asalnya.  Ia mencerminkan pihak kerajaan kurang merangsangkan tindakan yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini seumpamanya merupakan suatu tindakan yang sinis.
在2011年的五月份,在牛场村发生了一场大火灾并吞毁了17间非法木屋。76个灾民顿时无家可归。这場的火患困扰了贫困的非法木屋居民,并使他们失去了居所。非法木屋问题我已經在州议会里提出了好多次。政府还是没有致力改善非法木屋居民穷困的情况,因为到这个时刻我们还是能看到4千间非法木屋存在美里市的多個地区。为何政府经常讨论及提出了很多的方案但是实际上根本都没有去解决非法木屋问题,只講不做是一件很諷刺的事。很显然,政府並没有真正的去关注和采取有效的行动来解决这些问题。

Lantaran itu, masalah bekalan elektrik di rumah setinggan  turut merupakan isu hangat yang selalu dibicarakan di Dewan ini. Kegelapan yang sentiasa diharungi oleh warga setinggan sudah menjadi perkara lumrah di kalangan kehidupan mereka. Ada yang menggunakan lilin, lampu pelita dan sesetengahnya menjanakan kuasa jenerator untuk mendapat bekalan elektrik.  Namun terdapat risiko yang tinggi ditanggung oleh penduduk rumah setinggan menggunakan lilin. Sebahagian mereka memilih lilin bagi anak generasi muda di rumah setinggan yang ingin membuat ulangkaji pelajaran sekolah pada waktu malam.  Tetapi penggunaan lilin cukup tinggi risiko bagi rumah setinggan.  Kita sering mendengar kes-kes kebakaran berlaku di rumah setinggan kerana faktor kecuaian menggunakan lilin atau lampu. 
還有,非法木屋没有电流供應的问题,這課題也同样在州议会里已經討論了許多次 。居民在黑暗的非法木屋里渡过夜晚已经是很普遍之事了。有的居民用蜡烛,煤油灯来照明,有一小部份居民采用发电机来发电。部份的居民选用蜡烛让他们的孩子 可以在晚间温习功课。但非法木屋居民使用蜡烛往往要承擔很高的风险。非法木屋发生火灾的案件時有所聞,原因就是因为粗心大意的使用蜡烛和煤油灯。

Memandangkan harga minyak meningkat secara mendadak. Kadangkala sebuah jenerator terpaksa dikongsi dengan beberapa buah rumah penduduk setinggan. Mereka terpaksa menanggung kos tanggungan sebanyak RM500 sebulan untuk menjanakan kuasa elektrik melalui jenerator. Sekiranya Pihak kerajaan yang berkuasa tidak dapat membekalkan bekalan elektrik kepada warga setinggan maka penggunaan tenaga solar perumahan boleh diperuntukkan kepada warga setinggan ini supaya mereka  mendapatkan sinaran cahaya pada waktu malam.
通常都是好几间非法木屋的家庭共同使用一架发电机。柴油的价格高昂令他们负担加重,他们每月共同要負擔花费約五百令吉來购买柴油以供发电机的操作. 如果政府不能提供电流给这些居民,或许可以提供家用太阳能发電系統来给这些非法木屋居民,让他们在晚间可以得到光明。

Selain daripada itu, masalah bekalan air di rumah setinggan amat membimbangkan. Keadaan ini sangat menyusahkan warga setinggan kerana mereka menggunakan air sungai atau air hujan yang tidak bersih untuk membasuh, mencuci dan minum. Masalah  kebersihan air sungai  dan air hujan adalah tidak menjamin kesihatan warga setinggan.  Keadaan dalam penjagaan kebersihan di rumah setinggan amatlah menjijikkan dan memuakkan.
除此之外,非法木屋沒有水供的问题也是非常使人担忧。因为他们是只能用不卫生的河水和雨水来冲凉,洗碗和饮食。使用河水和雨水是不能确保他们的健康。還有,这里的卫生情况也是很糟糕而且也令人感到恶心。

Pada saat ini, saya ingin menyeru pihak kerajaan Negeri sanggup menyelesaikan masalah rumah setinggan dengan secepat mungkin bagi membantu golongan miskin ini. 在此刻,我要呼籲砂州政府,應該要很非常樂意的尽快去解決非法木屋的問題,來幫助這群貧困的人民。

Masalah Rumah Kos Rendah Di Bandaraya Miri 
美里的廉價屋

Tuan Speaker,
Mengikut apa yang dilancarkan oleh kerajaan melalui Program Perumahan Rakyat (PPR) Lambir di Sungai Rait. Saya ingin menggunakan peluang ini untuk menerangkan bahawa populasi penduduk di Miri adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan populasi di Sungai Rait.  Pihak kerajaan  mengkhususkan  pembinaan rumah PPR sebanyak 500 unit di Sungai Rait  amat memuaskan  tetapi  pembinaan  rumah PPR di Permyjaya, Miri hanya sejumlah 279 unit. Sedangkan permintaan rumah PPR adalah paling banyak  di Bandaraya Miri.  Sehubungan itu, saya ingin menyeru pihak kerajaan berkenaan seharusnya melibatgandakan Program Perumahan Rakyak di Bandaraya Miri.  Bilakah rancangan pembinaan rumah Program Perumahan Rakyat (PPR) sejumlah 279 unit rumah di Permyjaya, Miri akan dimulakan dan disiapbinakan?  Tujuan saya ingin mendesak kerajaan supaya dapat memperbanyakkan rancangan  rumah kos rendah khususnya di  Bandaraya Miri agar dapat membantu mengatasi masalah setinggan yang sebanyak 4 ribu buah keluarga dan masalah kesukaran bagi rakyat Miri memiliki rumah sendiri dengan secepat mungkin.

州政府目前已經在兰卑尔的双溪莱奕實行了人民房屋计划。我想借这个机会来表明有关美里的人口总数是遠遠过双溪莱奕的人口。 州政府在双溪莱奕建造500个单位是值得可喜,不過在美里的柏迈再𨚫只建造279个单位廉價屋很明顯是不足夠的,況且美里的申请人数是特别多的。因此,我在此要呼吁州政府应该在美里地區增加更多單位的人民房屋计划。在此,我想知道这个在美里柏迈再也的279个单位人民房屋计划几时会开始动工和幾時會完工?我主要是希望州政府应该在美里的這個城市增加興建更多的廉价屋,以解决美里四千家庭住在非法木屋的问题,和讓美里的很多的無壳蜗牛盡快的能夠拥有自己房屋。

Keselamatan sosial 社会治安

Seperti apa yang telah terjadi pada bulan Januari tahun 2014 yang bersangkutan dengan seorang mahasiswa yang menuntut di Universiti Curtin Sarawak telah dibunuh sehingga mati. Meninjaukan Jabatan Balai Polis di Miri telah banyak menerima kes laporan Jenayah pada setiap saat tetapi kebanyakan kes tersebut masih belum dapat dibongkarkan dengan bukti yang kukuh termasuklah kes pembunuhan mahasiswa ini.  Pada hakikatnya, mahasiswa tersebut merupakan orang Sabah dan berhasrat untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Curtin Sarawak Miri tetapi telah dibunuh sampai mati di tempat kediaman yang disewakan tanpa dikesan oleh sesiapapun pada saat kegentingan. Saya ingin mengetahui setakat mana sudah pihak polis Miri telah menjalankan soalsiasat dan bagaimanakah langkah seterusnya akan diambilkira terhadap perkara ini?
Sebagai contoh bagi rujukan nombor kes: Miri/ 002577/14. yang berlaku pada tarikh 10hb Mac, polis masih belum dapat  memberkas penjenayah lagi. Tambahan lagi, kes jenayah yang dahsyat ini berlaku pada waktu pagi di sebuah pusat tuisyen depan begitu ramai pelajar dan guru ini telah dicederaparahkan oleh penjenayah dan merampas begnya.
Selain daripada itu, di sekitar Pusat Kompleks Beli-Belah juga berlakunya ragutan terhadap orang yang membuat pertukaran wang asing di situ  dan di Taman Tunku seringkali terdapat aduan tentang kes pecah rumah dan rompakan.

就在今年的一月份,在砂州科廷大学附近发生了一宗命案。美里的警察局時時刻刻都接获了許多的犯罪案件,但是破案率非常低常常都不能掌握确實的証據,包括这宗科廷大学生被杀害的案件。 这位大学生是沙巴人,他主要目地是来砂拉越科廷大学深造,但是却不幸被杀死在他所租的住所,在紧要关头時也没被任何人发现。在此我想知道到目前警方的调查进度如何?還有警方接下來要采取怎样的行动?
再舉一個發生在今年3月亮10號的案件為例子,報案編號:miri/002577/14, 到今天為止警方都還沒捉到匪陡。這個案件是在光天化日底下發生,匪徒到一個䃼习中心當着學生的前面砍傷這為老師和搶走她的手提包。
在某超级市场一带當顾客兑换外币時也發生了一宗傷人的抢劫案,还有在东姑村一帶也很常有人投诉有關进屋行窃的 案件。

Tuan Speaker,
Daripada kes yang disebutkan, ia mencerminkan Bandaraya Miri merupakan sebuah tempat teduhan yang tidak aman lagi  kerana kes jenayah dan pembunuhan kian meningkat  pada tahap yang membimbangkan. Di sini, saya ingin meminta pihak polis memperbanyakkan aktiviti rondaan di semua tempat.
Justeru itu, tindakan membinakan pondok-pondok polis yang beroperasi selama 24 jam haruslah dilancarkan di kawasan yang sering berlaku kes jenayah seperti di Senadin dan Taman Tunku supaya boleh menjaminkan keselamatan dan keamanan penduduk di sekitar tersebut.  Sehubungan itu, pastikan setiap pondok polis adalah senang dihubungi dan Pegawai Polis yang bertugas di dalam setiap pondok polis seharusnya bertindak segera apabila ada kecemasan yang dilaporkan oleh semua lapisan masyarakat.

从以上的案件显示了美里市不再是一个安宁的城市,因为罪案的一再上升已达到令人担忧的情况。在此,我请求警方增加在各個地區的巡逻。实际上,警方應該要在常常在發生罪案的地區如史納汀和東姑村設立24小時都操作的警亭,以确保人民的安全。而且每一个警亭時刻都必须要有警察执勤,以让人民在紧急的情况之下,很容易联络上他们。

Jerebu Di Bandaraya Miri  美里的煙霾

Tuan Speaker,
Saya ingin menyeru pihak kerajaan negeri bahawa langkah mencegahkan jerebu harus dimulakan sebelum musim kemarau tiba bagaikan sediakan payung sebelum hujan.  Pihak berkuasa yang berkenaan patutlah mengambil tindakan tegas dengan mengenakan saman terhadap orang awam, syarikat perladangan dan para petani tempatan sekiranya mereka tidak mematuhi perundangan dan menjalankan aktiviti pembakaran terbuka.  Terdapat laporan  dari akhbar tempatan pada bulan April tahun ini yang melaporkan Indeks Pencemaran Udara (IPU) bagi sekitar Institut Latihan Perindustrian (ILP) di Miri berada pada Bacaan API  236 iaitu pada tahap yang sangat tidak sihat. Bagaimana dan apakah langkah yang efektif  boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan yang berkuasa untuk mencegah masalah jerebu ini ?
我要呼吁州政府要未雨绸缪在乾旱季节还未到来时,采取措施来预防姻霾又再度在美里发生。有关当局应该要采取坚决的行动来处罚那些非法露天焚烧的民众,园丘公司,和一些非法露天焚燒的當地農民。今年的四月份在一家报章刊登了在美里的工業訓練學院附的空气污染指数高逹达236点,已達到很不健康的水平。請問政府要採取什么有效的方法来预防这个烟霾问题再度在美里發生?

Masalah Pencemaran Bekalan  Air  Di Lambir tanah bawahan takungan air,  Miri
美里兰卑尔集水区已被污染

Tuan  Speaker,
Dalam tahun 2013 telah dikesan bahawa sebuah syarikat swasta telah dibenarkan oleh agensi kerajaan untuk menjalankan penerokaan dan penanaman kelapa sawit di sekitar Lambir Lot 3961 iaitu tempat takungan air yang berhampiran . Kesan negatifnya ialah penggunaan  baja kimia dan baja racun dalam usaha penanaman kelapa sawit  telah secara  langsung  terlarut dalam tanah bawahan dan tersalur ke arah takungan air yang merupakan punca penggunaan bekalan air harian bagi semua penghuni Miri.  Keadaan ini boleh menjejaskan kesihatan 3 ratus ribu orang penduduk Miri yang bergantung kepada aliran air di situ.

在2013年發現有一家私人公司已获批准在Lot 3961兰卑尔的集水区域內种植油棕树。這將會带来负面的后果,因為化学肥料和农药的使用将會渗入集水区域內的地下水源,我們的水源將會受到污染,这集水区域的水是供应給美里人民日常生活的使用水,这種情况將會危害到30萬美里人民的健康。

Tuan Speaker,
Di sini, sekiranya ada, saya ingin meminta Menteri kerajaan berkenaan untuk mengemukakan sebuah laporan siasatan sebelum kebenaran diluluskan bagi aktiviti penanaman kelapa sawit di sekitar Lambir takungan air.

在政府還沒批准這片土地給私人公司種植油棕之前做出了什麼樣的調查和分析報告?在此,如果有的话,我希望有关政府部门能够公佈這份調查报告。

Bagi Perundangan Pindaan Sarawak terkini, telah mengesahkan bahawa tidak dibenarkan ada sebarangan aktiviti penanaman dijalankan di dalam sekitar tanah  takungan air.  Sebenarnya keluasan tanah Sarawak adalah begitu besar dan luas,  Mengapakah pihak kerajaan berkuasa mesti meluluskan syarikat swasta yang berkenaan menjalankan aktiviti penanaman kelapa sawit di dalam kawasan Lambir takungan air? Bolehkah ia ditukarkan  dengan sebidang tanah di luar kawasan Lambir takungan air untuk tujuan penanaman tersebut?

砂拉越的法律已经清楚阐明,是不准许在集水区内有任何的农业活动。其实砂拉越的土地是非常旷阔,为何政府有关部门一定要批准这私人公司在兰卑尔集水区域內种植油棕?州政府是否可以拿在兰卑尔集水区域外面的土地和現有在集水區內種植油棕的土地作出交換?

Systematic fund allocation for Chinese Independent School

Tuan Speaker, Mother tongue education is the fundamental rights of citizens, which is enshrined in our constitution.  Therefore the government has the obligation to ensure that the citizens have their choices of having their mother tongue education.  Hence the government must ensure all medium of education are fairly treated.

After the completion of the education for six years in Chinese primary schools, Chinese Independent High School has become the best choice for the students to continue their study with their familiar language.  It is their basic rights granted by the constitution.  However, BN government has neglected the basic right of the people over a long period of time.  In the 80's of last century, Parti Bersatu Sabah had won the regime of Sabah.  Subsequently, PBS government allocated fund annually for all the Chinese Independent High Schools in Sabah.  Obviously, the party showed their sincerity toward the basic rights of the Sabah citizens, other states subsequently followed the good example set by the Sabah PBS government.

The BN government do not appreciate the support from Sarawakians though Sarawak is the “fixed-deposit” state of the BN government.  No sincerity was shown during the past by the state government in concerning about the basic rights of the Sarawak people.  Eventhough a parcel of 2000 hectare of land was proclaimed to be alienated for the Sarawak Chinese Independent high Schools, it did not show the sincerity of the state government.  The mentioned land is actually far away from town, in a very remote area and there is no road to reach the land. The Chinese community thinks that this is merely a political propaganda of BN government. Chinese schools short of fund to build a road to reach the mention land, in order to raise fund, Chinese Schools have to perform lion dance every Chinese new year.  That is why Chinese community are so anxious about the fund to be allocated by the government but usually it is not fullfilled.

Businessmen would not be interested to rent a land far away in the very remote area where vehicles could not reach.  If the state government is really willing to help the Chinese schools, systemise the allocation of fund annually for the Chinese Independent Secondary schools would be the best formula for the time being. We look forward for immediate concern and actions.


制度化拨款州内独中

接受母语教育是宪法赋予人民的基本权利,因此,政府有责任和义务确保国民有选择接受母语教育的权利。 政府应该确保所有媒介语的教育受到 公平对待。
华文独中是华小学生在完成了他们六年小学教育后,继续以他们熟悉的语言接受教育,華文獨中就成為了他們的最佳选择。这是宪法赋予他们的基本权利。但是,国阵政府长期忽略 砂拉越人民的基本权利。在上世纪 的80年代,沙巴团结党取得沙巴政权后,常年拨款沙巴州内的华文独中,这显示沙巴团结党州政府重视沙巴人民基本权利的诚意。其他州属的多个州政府也在较后时效仿沙巴州政府的良好榜样,常年拨款其州内的华文独中。

砂州政府并没有对于州内人民过去全力支持砂国阵并使砂州成为国阵的“定存州”感恩。州政府从来没有对于州内人民的基本权利显示出任何诚意。虽然州政府宣称拨出2千公顷的土地给于州内的独中。但是华社仍然感受不到州政府的诚意。如果州政府拨出的2千公顷土地位于偏远地区,同时无路可通往该区,华社只会感觉这是国阵政府的“政治宣傳花招”。如果州内华文独中有钱建路到上述地区,他们又何需在每年的农历新年期间舞狮筹款,又何需急切地盼望政府给于拨款?

商人也不会有兴趣去租一片在偏远地带又无路可通的土地来做为任何用途。如果州政府真的有心要帮助州内华校,制度化拨款独中是目前最佳方案 。我們期待政府關注這個課題和能夠馬上採取行動。

Setakatlah sini sahaja untuk pembentangan saya pada kali ini. Di sini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Gawai kepada kalian. Sekain terima kasih. 我次我提的課題就到此為止,祝大家達雅節快樂!

Thursday, 16 October 2014

Sunday, 13 April 2014

Thursday, 19 December 2013

2013-Nov Pertanyaan Dun

1. To ask the Minister Of Tourism(Written Answer)

a. How many qualified tour guides are registered with your ministry in Kuching, Sibu, Miri  and Bintulu?
b. What are the courses they have to undertake in order to be qualified as registered   tour guide in your ministry?
c. What are the institutions in Sarawak that provide the courses for aspiring tour guide?
請問旅遊部長
a. 古晋,诗巫,美里和民都鲁有几个合格注册的导游?
b. 目前有什么课程提供可以訓练合格导游的?
c. 在砂劳越什么学校提供课程来提升导游业?

2. To ask the Minister Of Tourism(Written Answer)

a. What is the annual cost of operating  Muzium Petroleum Miri?
b. How much budget has been allocated for the said Muzium next year (2014)?
c. What plan does the ministry have to attract more visitors and make the muzium self sufficient?
請問旅遊部長?
a. 例出国油博物馆去年度的开销?
b. 明年2014预算發给国油博物馆的开销是多少?
c. 有什么计划来吸引更多的游客来让它自给自足?

3. To ask the Minister Of Finance(Oral Answer)

a. How much fund had been allocated to the two Indecent Chinese High School(Riam Road Secondary School & Pei Min Middle School) for the last 3 years?
b. How much budget would be allocated for the said school for 2014?
a. 过去3年给了多少钱美里的两间独中(廉中和培民)?
b. 明年预算给多少这两间独中在2014年?

4. To ask the Minister Of Local Government and Community Development(Written Answer)

a. How much parking fees has been collected by the Miri City Council during the past 12 months? Please provide detailed breakdown of the fees collected.
b. Is there any plan to privatise the said parking operation. If yes, please provide the details of the plan.
a. 請例出美里过去12个月的泊车收入?
b. 请说明美里泊车收费私营化的计划?

5. To ask the Minister Of Resource Planning and Environment(Wriiten Answer)

A parcel of land, Lot 3961 Lambir Land District, situated at Lambir water catchment area is alienated to a company.
a. How much premium has been collected by the government?
b. What is the land size and the usage of the said land?
c. Why is such land in the water catchment area be alienated in the first place?
Lot 3961的土地在Lambir集水区内被分割出来给了一间公司。
a. 政府从中得了多少税金?
b. 这片地有多大?和它的用途?
c. 为什么在这个Lambir集水区的土地会分割出来?       

6.  To ask the Minister Of Source Planning  and Environment (Oral Answer)        

Traffic congestion of the Tudan
a. Is there any plan to upgrade the said Road to 4-lane carriageway? If no, Why?
b. If yes, When would the said project be commenced and how much would it cost?
提升杜当路为四线车道交通于减轻交通拥挤。
a. 有没有提升該路的计划?
b. 該计划几时可以开始动工?

7. Bertanya kepada Menteri Tugas-tugas Khas (Jawapan Lisan)

Kad Pengenalan bagi Orang Asli/Orang Penan Di Baram
a. Rangkakan berapa Orang Penan dan Orang Asli yang tidak mempunyai Kad Pengenalan Malaysia setakat ini?
b. Cadangkan langkah sewajarnya bagi menolong Orang Penan dan Orang Asli memperoleh Kad Pengenalan Malaysia?
 a. 在Baram 地區有多少本南人或原著民至今还没获得身份证?
b. 用什么方法可以帮助他们拿到身份证?

8. Bertanya kepada Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar (Jawapan Bertulis)   
  
Empangan Murum Di Sarawak
a. Berapakah kos projek pembinaan dan jumlah kapasiti muatan(MW) bagi Empangan Murum?
b. Siapakah yang memperuntukkan kos perbelanjaan tersebut?
c. Bilakah Empangan Murum mula menjanakan elektrik dan sejauh manakah jarak elektrik  dijanakan?

a. Murum 水坝的建筑费和电力(MW)共有多少?
b. 是由谁来负责建筑工程费用?
c. 总共电力提供到那里范围?

9. Bertanya kepada Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar (Jawapan Bertulis)   

Empangan Baram Di Sarawak
a. Di mana lokasi Empangan Baram dan setakat mana projek tersebut disiapbina?
b. Berapakah kos perbelanjaan pembinaan dan jumlah kapasiti muatan(MW) bagi projek Empangan Baram?

c. Siapakah yang memperuntukkan kos perbelanjaan tersebut?

a. Baram水坝的工程的確實地點在那里?
b.共多少建筑工程费和电力(MW)?
c. 是由谁来负责建筑费用?

10. Bertanya kepada Menteri Perumahan (Jawapan Bertulis)              

Di Bandaraya Miri, keadaan rumah setinggan adalah usang lagi mudah dimusnahkan dan atap rumahnya akan berterbangan apabila ditiup oleh angin pada musim hujan. Tambahan pula, keadaan yang tiada bekalan air dan elektrik dibekalkan.
a. Setakat ini, pihak kerajaan telah menolong berapa buah Isi Rumah Setinggan dalam hal ini?
b. Pernahkah pihak kerajaan merancang bagi membina rumah batu yang ada bekalan air dan elektrik agar boleh menetapkan mereka?
非法木屋居民都是住在破烂的木板屋里,有些大风一吹就倒,有些屋顶飞掉,也没水没电供应。
a. 政府到目前为上述问题觖决多少非法家庭的困扰?
b. 政府有没有计划來興建一些磚屋有供水和供電的地方來安顿這些非法木屋的居民?
Saturday, 30 November 2013

2013-11 Dun Speech 州議會講詞

Thank you Tuan Speaker, for giving me this opportunity to participate in this motion.

Tuan Speaker, Sarawak is a resourceful state with little population of 2.5 millions. Our state government revenue collection is over 4 billion annually in recent years. By right Sarawakians should be the richest people in our country, but we turn out to be the poorest compared to other states. Over 40% of rural areas still do not have pipe water and electricity supply. There are still many areas in rural Sarawak do not have proper road which can be accessible by vehicles. More than 4 thousand households in Miri are still living in a very poor condition and unhygienic squatters areas. 

Tuan Speaker, There are few issues i want to bring out here.

Lambir water supply catchment area


Tuan Speaker, It is getting harder to have clean and safe water resource nowadays. Industrial wasted oil was disposed into rivers. Fertiliser, Pesticides and herbicides in the plantation area has also polluted our river so as our water resources.

On 4th March 2012, more than 14,000 litters of diesel was leak from a diesel-bitumen premix plant into Sungai Liku. As a result, Lambir Water Treatment Plant had to shut down when the raw water intake section was affected by contaminated water with oil from Sungai Liku. The leakage of diesel into Sungai Liku caused massive water supply interruption for 24 hours, and 300,000 population in Miri were affected. Until now no action has been taken against the said plant.

On the date 20 April 2012, just one month after the incident of massive water contamination of oil leakage, a parcel of land of 1394 hectares, Lot 3961 Lambir District, situated in the Lambir water supply catchment area has been alienated to a company for agriculture purpose.

Water sources must be conserved and protected by our state government. A sustainable, safe and clean water supply source has to be maintained.

Tuan Speaker. How could the land inside the gazetted water catchment area be alienated to a company for agriculture purpose? Fertilisers, pesticide chemical are the major cause of environmental and ground water pollution in agriculture sector. Plantation activities could be detrimental to water source and human health.

Tuan Speaker. Why is it not the laws prohibit plantation activity in the gazetted water supply catchment area? Such activities in the water catchment area should be stopped now and the mentioned land tittle also has to be revoked immediately.

Grand Old Lady & Petroleum Science Museum


Tuan Speaker. The first Oil Well of Miri, known as the Grand Old Lady, situated on top of the Canada Hill in Miri, it is also the first Oil Well in Malaysia. This famous Oil Well No.1 had its first production in year 1910 and  this productive Oil Well has produced more than 650,000 barrels of oil  in six decades of its life. After one year of her retirement in 1973, the Grand Old Lady was handed over to the Sarawak State Government.

Tuan Speaker. On 10 July, 1985, our State Government restored the Grand Old Lady and accorded her status as one of the state’s historical monuments. This Oil Well is the famous landmark in Miri and it has an excellent view on the top of Canada Hill. Besides the Wooden Derrick Oil Well, there is a Time Capsule site and a model of a Nodding Donkey which was used to extract the crude oil from underground. A Petroleum Science Museum was built next to it. It is not only the historical monument in Miri but also a main attractive place for tourist.

Tuan Speaker. Unfortunately, this historical monument and tourist attractive place has been fallen into disrepair and has suffered at the hand of vandals.

The poor upkeep of the Petroleum Science Museum and poor general maintenance of the monument has became an embarrassment to Miri.

Those interactive machines inside the Museum and at the site of Nodding Donkey are malfunctioning for a long period of time. The structure of Time Capsule has fallen apart. The plaques and sculptures at the site have been defaced. The illuminating lights are damaged and graffiti is on the wall.

Tuan Speaker. The Grand Old Lady and Petroleum Science Museum is  a prized asset to Miri City. Ministry of Tourism Department has to provide funding to upkeep this museum and this historical monument.

Funding for Chinese Independent High School


Tuan Speaker. Mother tongue education is the basic rights of citizens, which is enshrined in the constitution. Therefore government has obligation to ensure that citizens have their choices of having mother tongue education.  The government must ensure all schools including Chinese Independent High School and all vernacular schools are being treated fairly.

Since Pakatan Rakyat took over the state government in Penang and Selangor in 2008, these two state governments have been systematically funding for Chinese Independent Schools annually. Two million Ringgit has been allocated for Chinese Independent School by each government yearly. Every Chinese Independent School can get RM400k to RM500K per year in the state of Selangor and Penang.

Tuan Speaker, until today our state government is still unwilling to give monetary assistance to Chinese independent schools in our state. Why our resourceful state cannot provide funding for the Chinese independent schools in our state?


Masalah Rumah Setinggan di Miri.


Tuan Speaker, Setakat ini, di Miri terdapat masalah rumah setinggan yang sudah saya bentangkan banyak kali tetapi masih belum diatasi. Keadaan rumah setinggan yang koyak rabak lagi usang dan bumbung rumah setinggan terdapat celah-celah kecil yang senang dimasuki air hujan lebat sehingga mengakibatkan isi rumah dibanjiri air. Terutamanya pada musim tengkujuh, rumah-rumah setinggan ini akan bergegar, bumbung rumah setinggan mudah dimusnahkan dan terbongkar serta berterbangan akibat daripada tiupan angin kencang. Keadaan setinggan kini tiada bekalan air dan elektrik. Mereka terpaksa bermandi-manda, mencuci baju dan membasuh sayuran di pinggir sungai. Terdapat sesetengahnya terpaksa mengisi air hujan ke dalam tangki. Isi rumah setinggan ini juga terpaksa menjana elektrik sendiri dengan membelanjakan beberapa ratus Ringgit setiap bulan. Lorong jalan kecil yang memasuki kawasan setinggan ini adalah becak dan lecek.

Semua penghuni setinggan adalah berasal dari mana? Mereka adalah berhijrah dari kampung ke bandaraya untuk tujuan mencari pekerjaan. Gaji bulanan mereka adalah rendah tetapi mereka terpaksa juga menanggung beban untuk menyara hidup sekeluarga dan anak yang ramai. Rezeki mereka adalah hanya cukup sekadar bagi menampung hidup sekeluarga. Keadaan yang amat memudaratkan lagi ialah isi rumah setinggan tidak mampu memperbaiki bumbung rumah mereka yang telah terbongkar akibat daripada tiupan angin kencang. Mereka langsung tidak berkemampuan untuk membeli rumah atau menyewa rumah. Justeru itu, mereka terpaksa membina rumah setinggan masing-masing dengan kayu-kayan bagi menetapkan keluarga mereka.

Tuan Speaker, Setiap tahun pihak kerajaan akan membentang belanjawan tahunan dan dijangka belanjayan bagi tahun 2014 akan mecapai lebih daripada RM4 Billion. Pihak kerajaan negeri telah memperoleh wang cadangan(reserve fund) kira-kira sebanyak RM18billion yang begitu banyak. Mengapakah pihak kerajaan Sarawak tidak memperuntukkan sebahagian wang ini bagi membina rumah batu yang lengkap dengan bekalan air dan elektrik kepada masyarakat setinggan untuk menempatkan mereka secara komprehensif?

Empangan Hidro Baram dan Murum di Sarawak


Tuan Speaker, setakat ini tanpa disedari, dengan adanya pelan Empangan Hidro Baram di Baram, Miri dan projek pembinaan Empangan Hidro Murum di Balleh, Kapit telah banyak mewujudkan kesan buruk kepada penduduk tempatan.

Dengan anggaran terdapat lebih kurang 20,000 orang penduduk kaum asli terpaksa diusirkan dari penempatan asal mereka yang sememangnya merupakan kawasan yang banyak rizab hutan, santuari hidupan liar dan terdapat sumber-sumber semulajadi yang terpelihara. Tetapi kini, penduduk kaum asli dipaksa berhijrah ke penempatan lain yang susah bagi mereka mencari pendapatan harian dan mereka ini mengalami tekanan hidup di penempatan baru. Adakah kerajaan mempunyai perancangan terkini bagi menyusun semula penempatan kaum asli ini untuk menangani masalah yang dihadapi oleh mereka? Empangan Hidro Baram telah meliputi keluasan lebih kurang 40,000 hektar tanah bukan sahaja menjejaskan hidupan kaum asli bahkan kemudahan awam seperti sekolah dan klinik desa yang sebelum ini dibina dengan menggunakan duit rakyat. Empangan Hidro Baram adalah dijangka siap pada tahun 2016 dengan membekal 1,000 Megawatt kapasiti muatan bekalan air tanpa dipersetujui oleh kaum Asli tempatan. Bukankah pihak kerajaan Malaysia menyeru supaya beraksi secara Benar, Telus, Bertanggungjawab dan mengizinkan perundingan bersama demi mengelakkan pencabulan hak asasi manusia?

Tuan Speaker, Menurut penyelidik-penyelidik antarabangsa, sejak kebelakangan ini projek-projek pembinaan empangan di Sarawak tidak dijalankan mengikut piawaian-piawaian antarabangsa dan garis-garis panduan yang ditetapkan. Ini merangkumi projek Empangan Murum yang telah dimulakan pembinaan secara senyap-senyap tanpa persetujuan daripada penduduk kaum Asli. Di Sarawak kini mempunyai 3 empangan hidroelektrik iaitu di Bakun, Batang Ai dan Murum sementara Empangan Bengoh berperanan sebagai simpanan bekalan air untuk penduduk tempatan. Memandangkan begitu banyak empangan hidroelektrik telah dibina, sepatutnya ia sudah memadai dan mencukupi dengan pembekalannya. Kenapa Empangan Baram dipelan dalam projek pembinaan lagi? Ia merupakan suatu pembaziran dan bukannya  untuk menambah hasil pelaburan negeri.

Warga Malaysia yang tidak mempunyai 
Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran


Tuan Speaker, memang tidak dapat dinafikan bahawa setiap insan Malaysia adalah wajib memperoleh Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran Malaysia. Namun berdasarkan apa yang dilaporkan, masih terdapat lebih daripada 35,000 warga Sarawak yang masih belum disenaraikan sah sebagai warganegara Malaysia kerana mereka tidak ada kad pengenalan dan sijil kelahiran Malaysia. Mereka ini tidak ada hak asasi yang sah.  Hal ini demikian disebabkan kebanyakan bayi yang dilahirkan di rumah sendiri di penempatan kampung pedalaman. Peluang untuk sampai ke Jabatan Penerangan Negeri(JPN) amatlah tipis kerana terlalu jauh antara jarak kampung pedalaman dan JPN.  Keadaan ini menjadi kesulitan kepada para penghuni dan bayi kampung pedalaman untuk mendaftarkan diri mereka atau memperoleh kad pengenalan dan sijil kelahiran sebagai warganegara Malaysia.

Selain itu, penduduk kampung pedalaman terpaksa mengumpul wang yang mencukupi untuk membiayai kos pengangkutan supaya boleh ulang pergi-balik ke destinasi atau JPN bagi sah mendaftarkan diri sebagai warganegara Malaysia.

Di samping itu, kerenah kakitangan kerani dan pegawai JPN yang melalaikan tanggungjawab mereka untuk mendaftarkan nama-nama penduduk atau bayi kampung pedalaman dengan alasan penghuni kampung ini adalah buta huruf. 

Sehubungan itu, terdapat terlalu banyak aduan tentang unit JPN Mobile yang telah dilaksanakan untuk mendaftarkan identiti penduduk atau bayi. Ini adalah disebabkan kehadiran unit JPN Mobile tanpa diketahui dan diumumkan kepada penduduk kampung pedalaman. Hal ini mengakibatkan ramai penduduk kampung pedalaman terlepas peluang untuk mendaftarkan diri sebagai warganegara Malaysia. Unit JPN Mobile hanya mengambil 2 hari berada di suatu tempat khas untuk mengumpul semua penduduk kampung pendalaman bagi urusan pendaftaran identiti warganegara Malaysia. Ia amatlah menyusahkan semua penduduk kampung pendalaman untuk mendaftarkan diri disebabkan masa yang terlalu singkat.

Tuan Speaker. Mengapa Sarawak telah mendapat kemerdekaan 50 tahun, masih wujud masalah ini? Saya menyeru pihak kerajaan seharusnya melaksanakan tindakan segera dan berefektif terhadap masalah ini.

Tuan Speaker, There are still many issues remain unsolved in Miri.

The people in Tudan area and Taman Tunku are outcry of the congestion of the Road.The unnamed roads in Desa Pujut, Permyjaya and Senadin area have brought inconvenience for the local residents. The roads without name has caused the visitors and emergency services difficulty to locate an address and consequently delay in their service. The relevant government agencies should solve this problem as soon as possible.

Tuan Speaker, the Miri people are generally against the idea of outsourcing of the parking operation of Miri City Council. Base on the number of parking bays in Miri, the parking fees collection could be up to RM10 million a year. This is a very government's profitable business.  What is the reason to privatise or outsource it?  It is not logic to just hand over the goose that can laid golden eggs to other.

Thank you, Tuan Speaker, with that I conclude.

尊敬的議長

砂拉越是个天然资源丰富的州属,人口只有250万,过去州政府每年税收超过40亿令吉。照理砂州人民应该是在全国最富有的。然而,我们却是最贫困的。超过40% 的乡区还没有自来水和电流供应,有很多内陆乡区没有完善的公路让汽车抵达。在美里,有超过4千个家庭仍居住在环境非常差及不卫生的非法木屋。

蓝比尔集水区

目前越来越难找到干净和安全的水资源,工业废油渗入河里,在园丘,化学肥,杀虫剂,农药,除草剂也正在污染着我们的河流和水资源。

04.03.2012,超过14,000公升的柴油从一间沥青厂渗入利固河内逼使蓝比尔沥水厂停止抽取受污染河水导致24小时无法供应自来水给用户。30万美里居民深受影响。到目前为止,有关单位仍然没有采取行动对付肇事的沥青厂。

一个月后,即20.04.2012,一片大约1394公顷,位于Lot 3061蓝比尔区,坐落在集水区的土地被转移到一间公司名下以作农业用途。

政府应确保持续,安全及干净的水资源受到保护。一片处在集水区的土地怎么可以批给一间公司作为农业用途?化学肥料,杀虫剂是地下水被污染的主要因素,這些对于水资源和人民的健康都會造成伤害。

在宪报公布的集水区进行农业活动不是被法律禁止的吗?在集水区的农业活动應該馬上被中止和有关地契应该被马上收回

一號油井

被称为Grand Oil Lady 的美里一号油井,是位于加拿大山,它也是马来西亚的第一个油井。这个出名的一号油井是在1910年开始出产原油。出产650,000桶(barrels)原油,有60年的历史。在其停止運作一年後1973年,油田公司把这个油井归还砂州政府。1985710日,砂州政府把一号油井定位为砂州历史遗迹纪念馆。一号油井是美里有名的地标,地处加拿大山山顶,拥有美丽的景色。在这个木架油井旁,有个时光錦囊的场所,一个点头驴子抽油机器和一座石油博物馆。它并不单单只是一历史遗迹纪念馆,也是吸引游客的地点。

不幸的是,这个历史性地域却被有关单位忽略并屡遭破坏。这种情形令美里人陷入难堪。

博物馆内的互動式機械和点头驴子旁边的的互動式機械都已经长期无法操作。时光錦囊场所的建築架構也已经倒下。刻有說明文字的解說鋼板的表面已經不清楚了和雕刻外观也已损伤,照明灯已经被破坏,墙壁被涂鸦。

石油博物馆是美里有价值的资产,旅游部门应该拨款维修。

拨款独中

接受母语教育是宪法赋予国民的基本权利,政府有义务和责任确保国民有接受母语教育的选择,政府应确保所有源流的学校被公平对待。

2008年,民联接管槟雪两州后,两州政府制度化每年拨款给州内独中。两州的州政府每年各拨给州内独中200万令吉。每间独中每年可得拨款40万到50万令吉。

到目前为止,砂州政府不愿意给州内独中财政资助。为什么资源丰富的州属不能拨款资助独中呢?

非法木屋居民问题

我在州议会会议中对于非法木屋居民的问题已经提出很多次,但问题一直没有获得解决。残旧破烂的非法木屋在雨天时,雨水从破烂屋顶渗入屋中导致屋内积满雨水。刮大风下大雨的日子里,这些非法木屋甚至会摇晃,屋顶锌片被吹毁脱离。木屋居民在没有水没电的情况下生活,他们只好到河边冲凉,洗衣和洗菜等。一些居民把雨水积存在大水缸里。他们每个月花费数百令吉来维持自备发电机的费用。非法木屋区的道路都是烂泥路。

这些非法木屋居民从乡村搬到城镇来找工作,每个月的薪水只是刚刚足够维持他们的家庭开销。他们没有能力买或租新房屋,也没钱维修被大风吹毁的屋顶,只能继续住在破烂的木屋里。

政府每年都有大筆的财政预算案,明年的財政預算案就超過了40令吉,而且本州政府有超過180億令吉的儲備金,州政府有如此多的錢,为何不一部分的款項來建造有水电供应的房屋来安顿这些非法木屋居民呢?

砂拉越的峇南和姆伦水坝

位于美里省峇南的水坝已在计划蓝图里,而位于加帛省(Balleh)巴雷德姆伦水坝已在动工兴建中,为当地居民带来许多不良的后果。

有大约超过20,000原住民會受到驅趕,被迫迁离他们原本家园,那些地區有很多飛禽走獸和豐富的天然資源把他們趕到陌生的环境,这些原住民很难在一个新的陌生环境里找生活,他们现在面临生活压力。政府有没有关注他们面对的问题并设法安顿他们呢?峇南水坝將會淹沒的面积范围4公顷左右,它不只影响本地居民的生活,也毁了當地的基本设施如学校和乡村医院。这些设施都是用人民的血汗钱所建设的。峇南水坝工程将会在2016年完成,可发出1000MW的电力。这些工程的推行没有获得当地居民的应许,不是侵犯了当地居民的权益吗?这不是违反了政府清廉,负责任和一切讨论的口号吗?

一些国际专家指出,在砂拉越建设水坝的工程,很多方面是没有依照国际规则的标准水平。姆伦水坝是在没有通过当地土著居民的协议下轻率动工兴建的。

砂拉越目前已有三个水力发电水坝,那就是巴贡,巴当艾和姆伦。另一个名为Bengoh的水坝是供应给当地土著居民的。砂拉越已经有这么多水坝了,为何还要建造峇南水坝?这是一种浪费。而不是增加投資。

没有身份证和报生纸的人民

无可否认,每一位国民都必须拥有自己的身份证和报生纸。一些资料显示,还有35,000砂拉越人民没有符合资格成为马来西亚公民,原因是他们没有身份证和报生纸,这些人民当然没有人权。由这类的事情发生,是因为有很多婴孩在乡村出生,他们无法去到国民登记局是因为路途太遥远了。如果他们想要登记成为马来西亚公民,他们只好尽力存钱才能负担来回的路费和各种开销。另一方面,国民登记局的员工和助理,工作态度是非常不负责任的。他们甚至以这些居民是文盲而拒绝为他们登记身份证和报生纸。

对于国民登记局流动服务队伍,乡民有很多投诉。原因是这些队伍根本没有给予乡民详细的资料如他们几时会到达的预先通知。同时每次只有短短的两天时间来安排和召集乡民做登记,使到工作效率不佳,也令乡民困扰。

我们已经独立50年了,为什么还有这类事情继续发生?我在此呼吁政府应该采取快速和有效的行动来解决这些事情。

議長先生,其實在美里還有許多事情還沒解決。

Tudan 和東姑村的居民對於嚴重塞車的情況已經非常憤怒。

Desa Puju, permyjaya, senadin 還有很多的住宅區都沒有路牌,造成民眾非常的不方便,有緊急事件時將會因很難找到地址而延誤。政府相關當位應該要馬上解決這些問題。

議長先生,美里人民基本上是反對泊車外包的計劃。以泊車位數量計算,泊車收入最高可以逹到一千萬令吉一年。這是非常賺錢的政府部門事業,是什麼原因要私營化或外包?非常不符合邏輯要把一只會生金蛋的鵝送給人!Tuesday, 12 November 2013

Wednesday, 22 May 2013

2013-05-22 Debate on appreciation motion on TYT

Thank you Tuan Speaker, for giving me this opportunity to participate in the appreciation motion on the address of his Excellency TYT YANG DI-PERTUA NEGERI SARAWAK.
Salam sejahtera kepada Tuan Speaker, izinkan saya membincangkan beberapa isu dalam persidangan ini.

Firstly, I would like to bring up an issue about unnamed roads and streets in Miri,
particularly in Desa Pujut, Permyjaya, Senadin area and Technology industry part. Most of these roads and streets were completed in ten (10) years ago and yet no names were given.

Without names, it gives rise to the following problems:
1. During emergency, policemen, ambulance drivers or fire rescuers have hard time to find the correct place. Besides, the residents also find it difficult to describe the place of where the incident happens;
2. Precious time is lost in any emergency cases, eg, late in medical treatment could cause an innocent life lost, the delay of fire rescuers reaching the scene could cause more property lost or even death, and  the delay of police arriving at a crime scene could fail to catch thieves or even victims are killed if thieves become aggressive;
3. In mail delivery, postman has difficulty trying to locate an address and consequently letter could not be reached to the recipient in the shortest time.
4. It take long time for visitors to find their friend’s address.

Tuan Speaker,
It was understood that delay could be more than an hour for emergency service to arrive on the scene. In view of the above issues, I have the following proposal:
The relevant authority should look into the above areas in Miri as soon as possible. Using combination name and numerical systematic naming system for major roads and streets.  Although this may sound uncreative naming system, but the major benefit is the ease to find roads and streets if it is properly implemented, locating any street would become very easy. In the future, any developer is made responsible to ensure that all streets and roads are properly named before approval is given.

Electric Meter replacement

Tuan Speaker, Sarawak Energy, previously known as SESCO, monopolizes electric power generation, distribution and supply to consumers in Sarawak.

Lately there were many complaints from consumers in regards to the meter replacement due to faulty, malfunctioning or wearing off.  The complaints are mostly about the improper procedure of replacing the meter. For example, when a faulty meter is found or suspected to have missing or broken seals, Sarawak Energy would replace with a new meter without informing the property owner. Later, Sarawak Energy would issue a bill for arrears estimated by the company. The amount is huge, in some cases, up to ten of thousands ringgit, thereby burdening the consumer.

Meter replacement procedure should be done by the company in a more professional way.  Firstly, the property owner must be notified via telephone contact or official letter about the faulty meter or even when tampering is suspected. Secondly, the property owner must be present when Sarawak Energy officer examines the faulty meter. The property owner must inspect together when Sarawak energy officer is doing any necessary testing on the meter. The property owner has the right to know the problem and hence the Sarawak Energy officer must explain in detail.

Replacement of meter without prior knowledge to the property owner is inappropriate as it causes unfairness. Sarawak Energy must improve on this matter so that consumer is well informed.  A win-win situation should be the desired outcome from any issue raised.

Failure by the company to be transparent in meter replacement would lead to severe negative image of the company.  Consumers surely feel unhappy with the service provided by Sarawak Energy.

May I suggest that the company gives a full waiver for the previous cases because of there are so many disputes of the cases due to non transparent procedure.

Rumah Setinggan Di Miri

Tuan Speaker, memandangkan masalah setinggan yang kian macam cendawan tumbuh selepas hujan di Bandar Miri. Bilakah masalah setinggan di Miri dapat diatasi?  Setakat ini, lebih kurang 4 ribu buah rumah setinggan di Bandaraya Miri. Para setinggan turut tidak ada bantuan elektrik dan air serta tandas yang sempurna secara komprehensif. Warga setinggan adalah sejumlah besar bilangannya memerlukan bantuan daripada pihak Kerajaan kerana kebanyakan mereka merupakan pekerja yang berpendapatan rendah. Mereka juga adalah selapisan masyarakat yang mengharungi kehidupan terdesak dan merupakan  masyarakat yang dihina kerana tidak mendapat prihatin. Meninjaukan langkah yang banyak telah dikemukakan oleh kerajaan tetapi masalah setinggan masih belum benar-benar diselesaikan setakat hari ini.

Tuan Speaker, Saya ingin mencadangkan jalan penyelesaian supaya pihak berkenaan dapat membuat satu bancian Kampung demi satu Kampung, iaitu bermula dari Padang Kerbau di Bandar Miri  bagi menyenaraikan nama Ketua Isi Rumah Setinggan dan jumlah pendapatan bulanan masing-masing.  Bagi warga setinggan yang mampu membeli rumah kos rendah dijamin dapat kelayakan untuk memilikinya. Selain itu, bagi mereka yang tidak berkemampuan haruslah dijamin dapat sewa rumah pangsa kos rendah daripada kerajaan.

Tuan Speaker,  izinkan Menteri Perumahan senaraikan secara terperinci dalam Strategi Perlaksanaan Pelan Tindakan Penyelesaian Setinggan Negeri yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2010. Sebagai sebuah negara yang makmur, masalah setinggan adalah wajar diatasi secepat mungkin agar tidak menjijikkan imej negara kita. Masalah ini sudah berlarutan sehingga beberapa puluh tahun dan langkah yang munasabah adalah perlu diambil kira supaya negara Malaysia menjadi sebuah negara yang disanjungi tinggi oleh negara maju di kaca mata dunia.

Masalah Perumahan Kos Rendah

Tuan Speaker, berdasarkan catatan berita akhbar bagi bulan Mei tahun ini, setakat ini, didapati kadar bilangan permintaan rumah kos rendah awam ini, sudah mempunyai 4000 orang penduduk setempat yang telah membuat permohonan. Para pemohon ini ingin membeli dengan harga seunit rumah di antara RM50 ribu hingga RM59 ribu. Tawaran sebanyak 500 unit rumah kos rendah ini adalah tidak mencukupi bagi menyediakan tempat kediaman kepada para penduduk setempat. Memandangkan permintaan untuk rumah kos rendah lebih daripada tawarannya.

Sehubungan ini, adakah Kerajaan Negeri turut mengeluarkan hak milik tanah secara beransur-ansur untuk memenuhi permintaan rumah kos rendah awam yang kian meningkat dalam tahun ini?  Menurut Kerajaan Persekutuan telah meluluskan sejumlah 2847 unit rumah kos rendah(PPR) mulai tahun ini, Bertanya kepada Menteri Perumahan di manakah daerah yang layak ditawarkan perancangan ini?  Sejumlah unit ini memang tidak mencukupi dibahagikan di seluruh Sarawak.

Masalah perumahan kos rendah ini terbangkit adalah ekoran daripada tekanan ekonomi yang ketara terhadap penduduk setempat.  Rakyat di Miri sedang berebut-rebut untuk mengemukakan permintaan untuk memohon  membeli rumah kos rendah kerana ada sesetengah  keluarga yang berpendapatan rendah dan ingin memiliki rumah kediaman sendiri dengan harga murah secepat mungkin. Bagi Pihak Kerajaan adalah tidak wajarnya membiarkan penduduk setempat yang masih tidak berkemampuan selanjutnya dibeban. Mereka ini juga merupakan rakyat Malaysia dan pihak kerajaan haruslah berusaha membantu mereka  untuk mempercepatkan kelulusan kelayakan mereka supaya boleh bersedia ditempatkan.

Jerebu Di Miri

Tuan Speaker, Masalah jerebu lazimnya berlaku di Miri terutamanya di daerah Senadin, Tudan, Permyjaya dan Desa Pujut amatlah serius. Setiap tahun memang terdapat banyak aduan tentang isu pembakaran terbuka dari kawasan yang berkenaan. Jika mengkaji semula tindakan dan langkah yang banyak telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan, tetapi  masalah jerebu ini masih wujud di sebahagian daerah Miri.  Justeru itu, Pihak Kerajaan  perlulah mengenal pasti bahawa masalah ini tidak lagi kekal menjadi isu semasa dan ia juga tidak lagi dijadikan buah mulut di kalangan penduduk tempatan.

Tuan Speaker,  pada musim kemarau tiba, pastinya terdapat kebanyakan syarikat ladang dan petani akan menjalankan aktiviti pembakaran terbuka secara besar-besaran di daerah ini, sehingga mengakibatkan masalah jerebu terjadi. Kesan daripadanya kesihatan penduduk tempatan akan terjejas. Jadi kita haruslah sediakan payung sebelum hujan tiba.  Saya ingin menyeru kementerian yang berkenaan adalah sewajarnya bagi memastikan dan memantau langkah dan tindakan yang dilakukan untuk menangani masalah jerebu di Miri sebagai satu hakikat yang berkesan dan efektif. Sebagai apa yang diketahui, Pihak kerajaan telah mengenakan saman yang ringan terhadap syarikat ladang yang menjalankan pembakaran secara haram iaitu dalam lingkungan RM3 ribu atau RM6 ribu sahaja. Saya ingin mencadangkan  saman yang dikenakan terhadap syarikat ladang berkenaan  perlulah dipertingkatkan sebanyak 10 kali ganda.


Selain itu, tindakan yang tegas haruslah dikenakan terhadap mereka yang menjalankan aktiviti pembakaran secara haram oleh Pihak Kerajaan. Oleh itu, tanggungjawab Pihak Kerajaan amatlah diperlukan untuk tujuan mengatasi masalah jerebu yang masih berleluasa. 


Tuadan Road and Labour shortage
Tuan Speaker, There are still many problems remain unsolved in Miri as well as in Sarawak, for example, congestion at Tudan Road, the residents are outraged about that issue, and yet the people still don’t know when will the Tudan road be upgraded to four lane carriageway?


Tuan Speaker, Labour shortage in all sectors in Sarawak has aslo become major problem recently and it will hurt our state economy very much if our government cannot solve this problem in the near future. Our state government should grant permit to recruit workers from the countries other than Indonesia.


Arhir, izinkan saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari Gawai kepada semua masyarakat Dayak di Sarawak. Gayu Guru Gerai Nyamai. Sekain, terima kasih.2013-05-22 房保德州議會辯論講詞

没路名的街道
在迪沙埔奕,柏迈再也,史纳汀和科技工业部分,大部份的这些道路/街道在10年前已完成,但致目前為止仍然没有路名。
没有路名的街道常常發生下列的问题:
1。在紧急情况下,警察,救伤车或消防车将会浪费宝贵时间而延迟抵达现场。居民也很难向有关方面描述正确的事发地点。
2。错失黄金时间。例如:救伤车或医务人员延迟抵达现场导致病患或伤者延误就医而丧失宝贵生命。消防车延迟抵达现场也將导致更多财务损失或人命伤亡,警察延迟抵达犯罪现场导致错失擒拿罪犯的机会,甚至导致受害者遭受凶残歹徒的杀害。
3。邮差无法在最短时间内把信送到收信者处。
4。来访者不容易找到他们友人的地址。

上述的问题常常在有緊急事件時导致長達1个小时的延误,我有下列建议:
有关当局应该尽快到相關的地區做深入调查並解决問題。需系统化地用名字和数字为主要街道命名。虽然此做法缺乏创造性,但令找寻和描述地址变得容易。在未來,有关当局在批准任何房屋發展计划前须确保有关道路已被命名。


更换电度表
砂拉越能源,前称SESCO,垄断了砂州的电源生产,分配和提供電流給消費者的生意。

最 近,有很多的消費者投诉砂能源公司在为客户替换发生故障的电表时並没有根据适当的程序进行。例如,当上述公司发现有关客户的电表发生故障或怀疑电表的密封 丝被破坏时,该公司在没有通知客户的情况下直接为客户更换电表,過後再发给客户高达上万令吉的欠款账单要求客户付还,無加重客户的负担。

如 砂能源公司怀疑有偷電或发现电表有发生故障,应通过更为专业的程序,如以电话通知或公函通知有关客户。在检查电度表时,有关客户应被邀请见证,同時也要當 場檢驗電表,该公司的职员应详细讲解並证明电表发生故障的实际情,相關業主有權力知道發生什么問題,砂能源公司職員也必需向他們解釋清楚該問題。

在没有通知客户的情况下更换电表是非常不洽當而且對業主不公平。砂能源公司应拟定一个双赢方案以减少不必要的争议。

不能透明化处理电度表的更换程序将严重损坏砂能源公司的形象,使到客户感到不满。我建议砂能源公司應該取消之前向客户要求不合理的账单索款,因为当中有很多涉及不透明的程序而且引發了很大的争议。

美里的非法木屋
美 里的非法木屋像雨後春筍有越来越多的趋势,在美里 有多达4千间的非法木屋,很多的非法木屋没有电流和自来水供应也没有完善的衞生厕所设备。这些非法木屋的居民很需要政府的帮助,因为他们都是低收入的一 群。由于生活辛苦,他们的生活生方式常常被我們的社会所看低,而没有获得关注。雖然我們的州政府指出,他們推行了很多计划來改善非法木屋的情況,但是我們 看得到美里的非法木屋问题至今仍然没有解决。

我 的建議是州政府可以從一個甘榜,一個甘榜來解決問題。首先可以從美里的牛场村非法木屋區做起。政府可以先把這個个非法木屋区的居民做出統計,把每家每戶的 名字都登記起來,包括他們每個月的收入。對於那些有能力购买廉价屋者,政府就要承諾優先分配一個單位給他們,對於那些能力不足者,政府就要承諾優先提供低 租金的公寓給他們租赁。

促請房屋部长向我們解釋州政府在2010年通过解决非法木屋的方案。如果我們要以繁荣的国家自居,应尽快解决非法木屋的问题,因为上述问题會影响到我国的形象。非法木屋的问题已存在了数十年,必须寻求迫切的方案解决才不致于让世界其他的国家看轻我国。

廉价屋问题
今年五月的报章资料显示,已經有超過4000人申请廉价屋。那些申请者都希望能夠購買到那些价格介于5万令吉至5万9千令吉之间的廉价屋。政府推出的500间的廉价屋数量實在是不足以应付广大的需求。

在今年内,我們的州政府有没有拨出更多土地来建造廉价屋以满足越来越多的需求?随着今年联邦政府宣布发出总数2847间的廉价屋计划,請问房屋部长,上述计划将在哪些地区实行?上述数量的廉价屋肯定不足以分配給全砂拉越也不能满足全砂的需求

人 民對於那些廉價屋有這麼迫切的需求,是由於經濟景氣的關係使到當地居民面对经济压力。美里 人民竞相申请廉价屋,因为那些收入低微的家庭希望尽快能夠以低价格的购买属于自己的住处。他们都是马来西亚的子民政府不能忽略他們,应该尽力的去帮助這些 人民,盡快批准給廉價屋給他們,這可讓他們可以很快的拥有自己的房子。

美里烟霾问题
美 里烟霾问题在史纳汀,杜当,柏迈再也和迪沙埔奕那些地區显得特别严重,每年必定 有很多关于公开焚烧的投诉。虽然,政府似乎研究了多项步骤和方法來解決這問題,但烟霾這問题還是仍然年复一年的發生,所以我們的政府應該盡一切的能力來防 止這烟霾的問題再度發生而且再度成为一项居民议论纷纷話题。

每 当干旱季节来临,很多园丘公司和农民都會进行大型公开焚烧活动而形成了烟霾的问题,進而影响了居民的健康。我呼吁有關的政府部門應采取未雨绸缪的步伐解决 烟霾的问题。政府之前对公开焚烧的大型園邱公司罚款只是介于3千令吉到6千令吉,這樣輕輕的罰款是不足以阻吓相關大型園邱公司进行公开焚烧活动。我建议罚 款数额应该要提高10倍那么多的。

除此之外,政府应以更嚴厲的行动來对付任何非法公開焚燒的個人,以禁止他们进行非法燒芭的活动。政府的责任就是必須密切的监督以解决烟霾问题重现。

杜當路和勞工短缺問題
其實在美里甚至砂州還是有許許多多的課題還沒有解決。例如:每天都塞車的杜當路,當地居民已經感到很憤怒了,但是當地居民還是不知道幾時杜當路才能提升為四線的道路?
另外,現在各行各業都面對勞工短缺的問題,如果我們的政府不能在短期內解決這個問題的話,我們砂州的經濟將會受到很大的影響。我們的州政府應要充許除了印尼以外其他國家的勞工,發出准證給他們。

最後我要借這個機會向全砂的達雅同胞祝賀,祝他們達雅節快樂!